SLUŽBY


Vzorová smlouva

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565 mezi

firmou:
adresa:
IČO:
zastoupená:
dále jen objednatel

a

firmou: Účetnictví Daně Audit, v.o.s.
adresa: Novodvorská 47/838, Praha 4
IČO: 49018591
bankovní spojení: Komerční banka Prachatice
číslo účtu: 17006-281
zastoupená: Ing. Janou Ščigelovou
dále jen zhotovitel

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytování služeb pro odběratele v těchto oblastech

 •     zpracování podvojného účetnictví dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 •     zpracování mzdové a personální agendy
 •     organizace účetnictví
 •     zastupování před úřady

Vedení účetnictví bude probíhat u zhotovitele.

2. Povinnosti zhotovitele

Povinností zhotovitele je provádět kompletní zpracování účetní agendy podle přílohy č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy a dále podle platných ustanovení zákona o účetnictví a daňových zákonů.
Všechny poskytnuté informace bude považovat za důvěrné ve smyslu §17 a násl. Obchodního zákoníku. Povinnost zachovávat obchodní tajemství nezaniká ukončením platnosti této smlouvy. Zhotovitel je zodpovědný za závady vzniklé nesprávným zpracováním dodaných dokladů.
Zhotovitel bude objednatele informovat o nedostatcích na účetních dokladech, tak aby mohly být tyto závady odstraněny.
Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli uhradí škody způsobené nesprávným zaúčtováním, nedůslednou kontrolou dokladů a pozdním podáním přiznání DPH ze strany zhotovitele.

3. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnou všechny podklady a informace nutné pro zavedení a provádění služeb stanovených v příloze. Podklady pro zpracování účetnictví je objednatel povinen předat zhotoviteli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, podklady pro zpracování mezd do 5. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Pokud předané podklady a informace nebudou kompletní a správné není zhotovitel odpovědný za případné závady a nedostatky ve zpracování.

4. Cena

Cena je stanovena dle Vyhlášky FMF č. 526/90 o smluvních cenách.
Cena za poskytovaní dohodnutých služeb byla stanovena dle výše uvedené vyhlášky následovně:

 •     zpracování účetní agendy částkou .........,- Kč měsíčně, s tím, že se jedná o částku minimální, stanovenou pouze pro přechodné období, další stanovení ceny za služby bude dohodnuto s objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě
 •     zpracování mzdové a personální agendy částkou ......,- Kč za jednoho pracovníka
 •     práce konané mimo rámec smluvních ujednání budou účtovány v hodinové sazbě ve výši 850,- Kč/hod.
 •     zpracování přiznání k dani z příjmů – 1.000,- Kč, ostatní daňová přiznání (s výjimkou DPH) 500,- Kč
 •     přeúčtování poštovného

Platby budou účtovány vždy nejpozději k 25. dni následujícího měsíce a budou splatné vždy do 10 kalendářních dnů, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení termínu splatnosti bude objednatel penalizován smluvní pokutou ve výši 1% ze stanovené ceny za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly na automatické úpravě cen pro každý kalendářní rok o index nárůstu inflace dle ČSÚ. Zhotovitel je oprávněn dle tohoto indexu doúčtovat cenu za běžný kalendářní rok k následující platbě po vyhlášení tohoto indexu.

5. Závěrečná ustanovení

Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíců.
Výpovědní lhůta této smlouvy byla stanovena na 2 měsíce, počínaje prvním dnem následujícího měsíce. Výpověď ve zkušební době může být okamžitá bez uvedení důvodu výpovědi. Vypovězení smlouvy musí být provedeno písemnou formou.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.
V Praze, dne

............................ ...............................

podpis objednatele podpis zhotovitele


Příloha č. 1 k smlouvě o dílo

Banka

 •     kontrola částek - zaplacených závazků
 •     zaplacených pohledávek
 •     ostatních
 •     zaúčtování jednotlivých položek dle členění DPH

Zpracování přijatých a vydaných faktur

 •     zápis do knihy přijatých faktur
 •     zápis do knihy vydaných faktur
 •     kontrola účetních náležitostí
 •     zaúčtování

Výdaje a příjmy v hotovosti

 •     kontrola dokladů
 •     zaúčtování

Zaúčtování ostatních účetních dokladů

 •     odpisy hmotného (nehmotného) investičního majetku
 •     odpisy drobného hmotného (nehmotného) majetku
 •     zaúčtování mezd
 •     zaúčtování vlastních vkladů
 •     zaúčtování úvěrů
 •     proúčtování cestovních náhrad
 •     ostatní

Účetní zpracování DPH a zpracování přiznání k DPH

Účetní závěrka měsíce


Evidence HIM a DHIM

 •     vedení karet hmotného (nehmotného) investičního majetku
 •     evidence technického zhodnocení HIM, NHIM
 •     evidence o vyřazeném HIM, NHIM
 •     výpočet ročních daňových odpisů
 •     evidence drobného hmotného majetku

Účetní závěrka a uzávěrka roku

 •     zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmů
 •     zpracování přiznání k dani z příjmů

Mzdová agenda

 •     výpočet mezd za odpracované dny
 •     výpočet mezd za dovolené a ostatní náhrady
 •     stanovení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 •     vystavení výplatnic pro výplatu mezd
 •     vystavení mzdové soupisky
 •     vystavení mincovky
 •     příprava příkazů k úhradě
 •     provedení ročního daňového vyrovnání

Personální agenda

 •     přihlášky k sociálnímu pojištění
 •     zasílání hlášení o vyměřovacích základech
 •     přihlášky k zdravotnímu pojištění
 •     evidence pracovních smluv
 •     evidence prohlášení k dani z příjmů
 •     vedení mzdových listů
 •     vedení listů důchodového zabezpečení
 •     zpracování neschopenek a OČR pro PSSZ
 •     zajišťování styku s PSSZ a pobočkami ZP

Základní daňový servis


VZOROVÁ SMLOUVA

Vzorová smlouva uzavíraná podle Obchodního zákoníku, díl IX., §§ 536 až 565

Prohlédněte si vzorovou smlouvu kliknutím ZDE

DOPORUČUJEME

AUDIT SULICE

Copyright © 2011 VAŠE FIRMA - Všechna práva vyhrazena

CREATED BY FOR OFFICE IT s.r.o.